kkvaluation

      
 
         

ประวัติบริษัท

บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น  จำกัด 

ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้ประเมินหลัก มีคุณสมบัติทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาชีพทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมานาน พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกประเภท และปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างยุติธรรมเหมาะสม เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินอย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับทั่วไป และดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่ออาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเสนอความเห็น และรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับสถาบันการเงิน นักลงทุน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่มีอยู่ผนวกกับประสิทธิภาพในการจัดการของบริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความสำเร็จของผู้บริหาร-ผู้ประเมินหลัก และทีมงานของบริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้กลายมาเป็นปรัชญาในการทำงาน ของบริษัท เค.เค.แวลูเอชั่น จำกัด เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วถูกต้อง และมีคุณภาพ

บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ให้เป็นบริษัทรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินคือ 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 888/10 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส (เอกมัย-รามอินทรา)ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10230

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2184-2659, 0-2184-2638, 08-8891-9043

เบอร์โทรสาร : 0-2184-2500

ที่ตั้งสำนักงานสาขาฝั่งธนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 1678 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2801-6457

 เบอร์โทรสาร : 0-2801-6457

ที่ตั้งสำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่เลขที่ 399/8 หมู่ที่ 4 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4427-8748

ที่ตั้งสำนักงานสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1077-4412